Thiết bị viễn thông là một phần cứng được sử dụng cho mục đích viễn thông. Kể từ những năm 1990, ranh giới giữa thiết bị viễn thông và phần cứng CNTT đã trở nên mờ nhạt do sự phát triển của internet và vai trò ngày càng tăng của nó trong việc chuyển dữ liệu viễn thông.