Camera nhiệt testo 885-1

    • Nhiệt độ lưu trữ : -30 °C; 60 °C
    • Nhiệt độ vận hành :-15 °C; 50 °C
    • Độ ẩm không khí :20 đến 80 %RH không ngưng tụ
    • Lớp bảo vệ : IP54
    Danh mục: