Thiết bị đo khí thải testo 310

    16

    • Màn hình : LCD
    • Chức năng màn hình: 2 dòng, có chiếu sáng nền
    • Nguồn hỗ trợ: Pin 1500 mAh, Nguồn 5V/1A
    Danh mục: