Thiết bị phát hiện rò khí gas testo 316-EX

    16,580,000

    • Dải đo : 1 ppm t1 2,0 Vol.% H₂
    • Độ phân giải : 1 ppm / 0,1 Vol.%
    • Ngưỡng phản ứng thấp : 1 ppm
    Danh mục: