Đồng hồ vạn năng KYORITSU 2001

  • DC V: 340mV/3.4/34/340/600V
  • AC V: 3.4/34/340/600V
  • DC A: 100A
  • AC A: 100A
  • Ω: 340Ω/3.4/34/340kΩ/3.4/34MΩ
  • Continuity buzzer: 30±10Ω