Máy ghi chất lượng điện áp Fluke VR1710

Máy ghi chất lượng điện áp Fluke VR1710 ghi lại giá trị RMS trung bình, điện áp quá độ, mức nhấp nháy và sóng hài lên đến giá trị thứ 32