Máy hiệu chuẩn áp suất Fluke 719

Fluke 719 cung cấp hiệu chuẩn áp suất được thực hiện dễ dàng, bằng một tên bạn biết và tin tưởng cho tất cả các nhu cầu hiệu chuẩn quy trình của bạn.