Máy hiệu chuẩn dòng điện Fluke 707

Máy hiệu chuẩn dòng điện Fluke 707 là một giải pháp hiệu suất cao để hiệu chuẩn, sửa chữa và bảo trì các vòng hiện tại.