Nhiệt ẩm kế tự ghi testo 175 H1 (ghi 1 triệu giá trị)

  • Dải đo nhiệt độ: -20 đến +55 °C
  • Độ chính xác nhiệt độ: ±0,4 °C (-20 đến +55 °C)
  • Độ phân giải 0,1 °C
  • Dải đo 0 đến 100 %RH *
  • Độ chính xác ±2 %RH (2 đến 98 %RH) ở 25 °C
  • Độ phân giải 0,1 %RH