Tenmars YF-8030N Clamp Meter (AC / DC 750V)

  • Model: Tenmars YF-8030N
  • AC current: 0.1A ~ 1200A
  • AC voltage: 0.1V ~ 750V
  • DC current: 0.1A ~ 1200A
  • DC voltage: 0.1V ~ 1000V
Hãng sản xuất: