Thiết bị phát hiện rò khí gas testo 316-EX

  • Dải đo : 1 ppm t1 2,0 Vol.% H₂
  • Độ phân giải : 1 ppm / 0,1 Vol.%
  • Ngưỡng phản ứng thấp : 1 ppm
Danh mục: