Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas testo 316-1

  • Dải đo : 0 đến 10000 ppm CH₄
  • Ngưỡng phản ứng thấp : 100 ppm
Danh mục: