Trong kỹ thuật và công nghệ đo lường, hiệu chuẩn hay phân cỡ là việc so sánh các giá trị đo lường thu được từ một thiết bị cần kiểm chuẩn với các giá trị tiêu chuẩn hiệu chuẩn có độ chính xác đã biết