Phần mềm CFR testo 190

    • Kết quả đo tổng quan, đáng tin cậy
    • Không cần xuất dữ liệu sang Excel
    • Có thể đọc tối đa 254 loggers trong một quy trình xác nhận hiệu quả
    • Các chức năng hữu ích khác: phần mềm tự động tính toán giá trị F0
    Danh mục: