Phần mềm CFR testo 190

  • Kết quả đo tổng quan, đáng tin cậy
  • Không cần xuất dữ liệu sang Excel
  • Có thể đọc tối đa 254 loggers trong một quy trình xác nhận hiệu quả
  • Các chức năng hữu ích khác: phần mềm tự động tính toán giá trị F0