Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 38389

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 38387

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 38389

600A AC Clamp + MultiMeter

Autoranging with Capacitance and Temperature functions

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 38387
Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 38389

Các tính năng Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 38389

  • Đo AC hiện tại, AC / DC điện áp và kháng cự
  • 1,25 “(33mm) tròn hàm mở cửa cho các loại cáp lớn (350MCM)
  • Large 2000 count LCD hiển thị
  • Dữ liệu Giữ ​​”đóng băng” dữ liệu trong màn hình hiển thị
  • Đỉnh chụp Hold trong rush dòng
  • Audible liên tục máy nhắn
38389 (Max. Resolution)                                               Basic Accuracy  (%rdg+digits)

AC Current  400A, 600A (Trms) (100mA)                                     (3.0% + 5d)

DC Current  400A, 600A (100mA)                                                (2.5% + 3d)

DC Voltage: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V (0.1mV)                        (0.5% + 2d)

AC Voltage: 4V, 40V, 400V, 600V (Trms) (1mV)                           (0.8% + 3d)

Resistance:   400o, 4ko, 40ko, 400ko, 4Mo, 40Mo (0.1o)               (0.8% + 4d)

Capacitance: 40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 100μF (0.01nF)                   (3.5% + 5d)

Temperature  -4 to 1400°F, -20 to 760°C (1°F/°C)                        (3.0% + 3°F/2°C)

Continuity:   Beeper ≤30o

Power:    9V battery

Dimensions: 3.1 x 8 x 1.6″ (79 x 203 x 41mm) 3.1 x 8 x 1.6″ (79 x 203 x 41mm)

Weight: 6.5oz (185g) 6.5oz (185g)

truy cap http://tktech.vn để mua Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 38387