Kimo TG 100 – Đầu đo nhiệt độ TG100

Kimo TG 100 - Đầu đo nhiệt độ TG100

Kimo TG 100 – Đầu đo nhiệt độ TG100

Kimo TG 100 - Đầu đo nhiệt độ TG100
Kimo TG 100 – Đầu đo nhiệt độ TG100

Tính năng Kimo TG 100 – Đầu đo nhiệt độ TG100

Khoảng đo: từ 0 đến +50°C,
từ -20 đến +80°C,
từ -50 đến +50°C,
từ 0 đến +100°C,
từ 0 đến +200°C,
từ 0 đến +300°C,
từ 0 đến +400°C.

Vật liệu: ABS, IP65
Màn hình hiển thị: LCD 5 số

TG100
TG100