Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130

Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130

Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130

Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130
Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130

Mô tả  Tenmars ST-130

– Khoảng hiển thị: 30-90dB; 50-110dB; 70-140dB.
– Phạm vi đo: 41-86dB, 55-106dB và 75-125dB.
– Tần số Tỷ trọng: A; C; Z.
– Thực hiện OSHA và IEC khảo sát tích lũy tiếng ồn.
– Sáu được xây dựng trong tiêu chuẩn thiết lập đo liều: OSHA, MSHA, Bộ Quốc phòng, ACGIH, ISO85, ISO90.
– USB ghi dữ liệu.

Product Description of Tenmars ST-130

– Display Range : 30-90dB ; 50-110dB ; 70-140dB.
– Test Range : 41-86dB, 55-106dB and 75-125dB.
– Frequency Weighting : A ; C ; Z.
– Perform OSHA and IEC Noise accumulation surveys.
– Six built-in standard dose measurement setups : OSHA, MSHA, DOD, ACGIH, ISO85, ISO90.
– USB Data logger .