Thiết bị đo khí thải testo 310

  • Màn hình : LCD
  • Chức năng màn hình: 2 dòng, có chiếu sáng nền
  • Nguồn hỗ trợ: Pin 1500 mAh, Nguồn 5V/1A
Danh mục: