Bộ Kit testo 400 (đo lường IAQ nhiệt độ độ ẩm áp suất CO2 vận tốc không khí)